ترجمه جز21

سوره احزاب درجز22آمده است.

سوره سجده

سوره لقمان

سوره روم

سوره عنکبوت

گزارش تخلف
بعدی