ترجمه جز20

سوره عنکبوت درجز21آمده است.

سوره قصص

سوره نمل

گزارش تخلف
بعدی