ترجمه جز13

سوره یوسف درجز12آمده است.

سوره ابراهیم

سوره رعد

گزارش تخلف
بعدی