ترجمه جز18

سوره فرقان درجز19آمده است.

سوره نور

سوره مومنون

گزارش تخلف
بعدی