ترجمه جز23

سوره زمردرجز24آمده است.

سوره ص

سوره صافات

سوره یس

گزارش تخلف
بعدی