ترجمه اجزا8و9

سوره انعام (مابقی 8)درجز7وانفال(مابقی9) درجز10آمده است.

سوره اعراف

گزارش تخلف
بعدی