ترجمه جز22

سوره یس درجز23 آمده است.

سوره فاطر

سوره سبا

سوره احزاب

گزارش تخلف
بعدی