ترجمه جز11

سوره توبه درجز10 آمده است.

سوره یونس

گزارش تخلف
بعدی