ترجمه جز16

سوره کهف درجز15آمده است.

سوره طه

سوره مریم

 

گزارش تخلف
بعدی