ترجمه جز24

سوره فصلت درجز25آمده است.

سوره غافر

سوره زمر

 

گزارش تخلف
بعدی