ترجمه جز19

سوره نمل درجز20 آمده است.

سوره شعرا

سوره فرقان

گزارش تخلف
بعدی