ترجمه جز6

سوره نسادرجز5آمده است.

سوره مائده

گزارش تخلف
بعدی