ترجمه جز7

سوره مائده درجز6آمده است.

سوره انعام

گزارش تخلف
بعدی